ANSP logo

Phycology Section: ecology and taxonomy of freshwater algae, particularly diatoms

 


Skabitischevsky 1942
 
year: 1942, publication_id: 143
 

Skabitischevsky, A.P. 1942. Material po vodoroslyam ozera Dukhovogo. Izvestiya Biologogeograficheskogo nauchno-Issledovatel'akogo Instituta pri Vostochno-Sibirskom gosudarstvennom universitete (Irkutsk) 9(1-2)49-72


This publication used in 1 taxa:

1: Nitzschia gracilis var. minor (NADED 48148)
 
This publication used in 2 concept records:
 
Nitzschia gracilis var. minor Skabitschevsky (NADED 48148)
  1: - - - - - in taxonomy 21 (ANSP-2007) - tat_id=30168
  2: - - - - - in taxonomy 26 (ANSP-2011) - tat_id=67106

 
Tables not checked: DPDC dd_set_publication, inference_publication,. and dtm_taxonomy_publication.
 
 
from Taxaservice v12.0 code update 5/29/2020
If problems with this page, please email